ALINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Nexttool rådgiver og handler kun med erhvervskunder i Danmark.
Gældende salgs-og leveringsbetingelser for levering af fugtmålere samt royalty-frie billeder fremgår af henholdsvis fugtmaalere.dk og buildingimages.dk

Anvendelse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelserne (Betingelserne) gælder for alle aftaler om Nexttool’s CVR-nr. 36380322 (Virksomheden) rådgivningsydelser (Rådgivning) til erhvervskunder (Kunden).

Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om salg og levering af rådgivning til kunden.

Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Nexttool udgør ikke en del af aftalegrundlaget. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Rådgivningsydelser
Ydelser i form af rådgivning er beregnet for anvendelse i Danmark med mindre andet er aftalt. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at ydelserne opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til det konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Priser
Priser for rådgivning følger Nexttool’s gældende timepriser på det tidspunkt, hvor Nexttool bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt fastpris eller andet skriftligt.
Kørsel i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til statens til enhver tid gældende satser. Udgifter til anden transport samt ophold i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden iht. regning.
Alle priser er i Dkr. og eksklusive moms.

Betaling
Rådgivningsopgaver faktureres elektronisk i pdf-format og til offentlige virksomheder via EAN. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato, med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Nexttool er uden ansvar for, har Nexttool ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Nexttool, har Nexttool ud over renter ret til at:

  • Ophæve salget af de rådgivningsydelser, som forsinkelsen vedrører
  • Ophæve salget af rådgivningsydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
  • Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud
Nexttool’s tilbud på rådgivningsydelser er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Nexttool i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Nexttool, medmindre Nexttool meddeler kunden andet.

Ordre
Et køb er endeligt, når kunden har bekræftet en ordre ved skriftlig accept til Nexttool. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på rådgivningsydelser uden Nexttool’s skriftlige accept.

Hvis Nexttool’s bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Nexttool skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering
Rådgivningsydelser leveres til den tid, der fremgår af Nexttool’s ordrebekræftelse. Nexttool har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Modtagekontrol
Kunden skal undersøge alle rådgivningsydelser ved levering. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Nexttool. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Nexttool, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering
Hvis Nexttool forventer en forsinkelse i leveringen af rådgivningsydelser, informerer Nexttool kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Forsinkelse med levering giver ikke kunden ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til Nexttool om at berigtige forholdet, og Nexttool ikke herefter inden rimelig tid leverer rådgivningsydelsen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes kundens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. Nexttool har tegnet en rådgiveransvarsforsikring.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Nexttool’s ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige værdien af det salg af rådgivningsydelser, som Nexttool netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Nexttool har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Nexttool ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Nexttool ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Nexttool’s kontrol, og som Nexttool ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, strømafbrydelser, hackerangreb, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Nexttool’s udførelse af rådgivningsydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Nexttool.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Nexttool’s udførelse af rådgivningsydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Nexttool er ikke ansvarlig for leverede rådgivningsydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Nexttool måtte blive mødt med påstand om leverede rådgivningsydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Nexttool, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Fortrolighed
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Nexttool’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Nexttool’s fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Kundens forpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende ret og værneting
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres i Danmark ved retten i Kgs. Lyngby.

Nexttool, 2019-07-01